ค้นหา

 การใช้ข้อมูลอุตุนิยมวิทยา เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
รหัส : 01000010
โครงการ : การใช้ข้อมูลอุตุนิยมวิทยา เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
Project : -
ประเภทการวิจัย : การวิจัยพื้นฐาน
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2528
สาขา NRCT : สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์
หน่วยงานระดับกรม : กองการศึกษาและวิจัย
หน่วยงานระดับกระทรวง : กรมอุตุนิยมวิทยา
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
-
นักวิจัย :

กองการศึกษาและวิจัย กรมอุตุนิยมวิทยา
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th