ค้นหา

 การพัฒนาภาวะผู้นำของอดีตผู้นำทางการพยาบาลในประเทศไทย
รหัส : 08008031
โครงการ : การพัฒนาภาวะผู้นำของอดีตผู้นำทางการพยาบาลในประเทศไทย
Project : Leadership Development of Formerly Nursing Leaders in Thailand.
ประเภทการวิจัย : การวิจัยพัฒนา
งบประมาณ : 50,000 บาท
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2536
สาขา NRCT : สาขารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
หน่วยงานระดับกรม : คณะพยาบาลศาสตร์
หน่วยงานระดับกระทรวง : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
  1. เพื่อศึกษาชีวประวัติและผลงานของอดีตผู้นำทางการพยาบาล
  2. เพื่อศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับผู้นำทางการพยาบาลและการพัฒนาภาวะผู้นำทางการพยาบาล
  3. เพื่อศึกษาวิธีการพัฒนาภาวะผู้นำทางการพยาบาล
  4. เพื่อศึกษาสิ่งจูงใจ ปัญหา อุปสรรคและวิธีการแก้ไขในการพัฒนาภาวะผู้นำทางการพยาบาล
  5. เพื่อศึกษาข้อสังเกตุอื่นๆในการพัฒนาภาวะผู้นำทางการพยาบาล
นักวิจัย :

อุดมรัตน์ สงวนศิริธรรม

เรมวล นันท์ศุภวัฒน์

อัญชลี เชี่ยวโสธร
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th