ค้นหา

 การมีส่วนร่วมของประชาชนในโครงการพัฒนาชุมชน แบบพึ่งตนเองในภาคใต้
รหัส : 08008025
โครงการ : การมีส่วนร่วมของประชาชนในโครงการพัฒนาชุมชน แบบพึ่งตนเองในภาคใต้
Project : People Participation in the "Self Reliance" Community Development Project in Southern Thailand.
ประเภทการวิจัย : การวิจัยพื้นฐาน
งบประมาณ : 67,000 บาท
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2536
สาขา NRCT : สาขารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
หน่วยงานระดับกรม : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
หน่วยงานระดับกระทรวง : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
  1. เพื่อศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนในโครงการพัฒนาชุมชนแบบพึ่งตนเองในภาคใต้
  2. เพื่อศึกษากระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในโครงการพัฒนาชุมชนแบบพึ่งตนเองในภาคใต้
  3. เพื่อศึกษาปัจจัยของการมีส่วนร่วมของประชาชนในโครงการพัฒนาชุมชนแบบพึ่งตนเองในภาคใต้
  4. เพื่อนำผลการศึกษาไปประยุกต์ใช้กับงานวิชาการและงานปฏิบัติด้านพัฒนาชุมชนต่อไป
นักวิจัย :

สุทธิพงศ์ พรหมไพจิตร
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th