ค้นหา

 วิจัยและพัฒนาศักยภาพของชุมชนท้องถิ่นในด้านการจัดทำแผนชุมชนและการบูรณาการแผนชุมชนให้มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดลำปาง
รหัส : 08005829
โครงการ : วิจัยและพัฒนาศักยภาพของชุมชนท้องถิ่นในด้านการจัดทำแผนชุมชนและการบูรณาการแผนชุมชนให้มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดลำปาง
Project : The Research Development of Local Community's Potentials in Making Community Plan and integrating the Community Plans into the Development Strategies of Lampang Province.
ประเภทการวิจัย : การวิจัยประยุกต์
งบประมาณ : 990,000 บาท
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2550
สาขา NRCT : สาขารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
หน่วยงานระดับกรม : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
หน่วยงานระดับกระทรวง : มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
ขอบเขตการวิจัย : จะใช้เป็นแนวทางในการจัดทำแผนพัฒนาตำบลให้มีความสอดคล้องกับความต้องการของคนในชุมชน โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในชุมชน
วัตถุประสงค์ :
  1. เพื่อศึกษาศักยภาพของชุมชน และส่งเสริมกระบวนการจัดทำแผนชุมชน การบูรณาการแผนชุมชนสู่แผนพัฒนาอำเภอและแผนยุทธศาสตร์ของจังหวัด
  2. เพื่อสร้างระบบอำนวยการ การติดตามประเมินผลและการปรับตัวของแผนร่วมกันของหน่วยงานต่างๆ ภายในจังหวัด
  3. สรุปบทเรียนเพื่อกระบวนการขยายผลและเผพแพร่ประชาสัมพันธ์ต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและต่อสาธารณะ
นักวิจัย :

ธนากร สังเขป

เกษริน วะนะเชียน

ไกรสร คำมา

ประชุม บุญน้อม

ประสงค์ แสงแก้ว

วิไลลักษณ์ พรมเสน

สุรพงษ์ ภักดี

อรรณพ วงศ์วิชัย
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th