ค้นหา

 โครงการสำรวจความคิดเห็นต่อการแก้ไขปัญหาอุทกภัย
รหัส : 08005486
โครงการ : โครงการสำรวจความคิดเห็นต่อการแก้ไขปัญหาอุทกภัย
Project : The Opinion Survey Toward Solving Flood Disaster Project.
ประเภทการวิจัย : การวิจัยพัฒนา
งบประมาณ : 991,750 บาท
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2545
สาขา NRCT : สาขารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
หน่วยงานระดับกรม : กองวิชาการและแผนงาน
หน่วยงานระดับกระทรวง : กรมการปกครอง
ขอบเขตการวิจัย : ทบทวนแนวคิดกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และคำสั่งที่เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาอุทกภัย จัดทำแบบสอบถามเจ้าหน้าที่และประชาชนที่เกี่ยวข้อง ในองค์ประกอบการบริหารจัดการเพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยทั้งก่อนขณะ และหลังเกิดภัย
วัตถุประสงค์ :
  1. เพื่อศึกษาข้อคิดเห็นของเจ้าหน้าที่ต่อการดำเนินการปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะการดำเนินการแก้ไขปัญหาอุทกภัย ซึ่งอยู่ในอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของสำนักเลขาธิการป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน กรมการปกครอง
  2. เพื่อศึกษาข้อคิดเห็นของประชาชนต่อการดำเนินการปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะการดำเนินการแก้ไขปัญหาอุทกภัย ซึ่งอยู่ในอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของสำนักเลขาธิการป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน กรมการปกครอง
นักวิจัย :

อรทัย ก๊กผล

ไชยา ยิ้มวิไล

อลงกต วรกี่
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th