ค้นหา

 การมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบล
รหัส : 08005448
โครงการ : การมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบล
Project : Public Participation in Oversight to Tombon Administration Organization Needs Assessment Project.
ประเภทการวิจัย : การวิจัยพัฒนา
งบประมาณ : 4,000,000 บาท
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2545
สาขา NRCT : สาขารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
หน่วยงานระดับกรม : -
หน่วยงานระดับกระทรวง : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
  1. เพื่อศึกษาถึงโครงสร้างด้านรายรับรายจ่ายของ อบต. และแนวโน้มในอนาคต ตามแผนการกระจายอำนาจ
  2. เพื่อศึกษาปัญหาอุปสรรคและข้อจำกัดในการบริหารจัดการทางการคลัง ในกรอบของกฎหมาย
  3. เพื่อศึกษาถึงปัจจัยทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และการเมือง ที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบ อบต.
นักวิจัย :

นวลน้อย ตรีรัตน์

ตระกูล มีชัย

ภิญโญ ตันพิทยคุปต์

สมคิด เลิศไพฑูรย์
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th