ค้นหา

 ความรู้ ทัศนคติ และการปฏิบัติของประชาชนในการมีส่วนร่วมต่อการบริหารงาน แบบกระจายอำนาจ
รหัส : 08005406
โครงการ : ความรู้ ทัศนคติ และการปฏิบัติของประชาชนในการมีส่วนร่วมต่อการบริหารงาน แบบกระจายอำนาจ
Project : -
ประเภทการวิจัย : การวิจัยพัฒนา
งบประมาณ : 375,000 บาท
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2543
สาขา NRCT : สาขารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
หน่วยงานระดับกรม : ศูนย์บริการทางวิชาการและกฎหมาย
หน่วยงานระดับกระทรวง : สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
  1. ศึกษาถึงระดับความรู้ความเข้าใจของประชาชนตามสิทธิและหน้าที่ ที่กำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 และระดับความรู้ความเข้าใจในระบบการปกครอง แบบกระจายอำนาจ
  2. ศึกษาถึงความพร้อม แรงจูงใจ และทัศนคติของประชาชน ในการเข้าไปมีส่วนร่วม ต่อการบริหารงานแบบกระจายอำนาจ
  3. ศึกษาถึงการปฏิบัติหรือบทบาทของประชาชน ตามสิทธิและหน้าที่ ที่กำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540
นักวิจัย :

โกวิทย์ พวงงาม

ธีรเดช ฉายอรุณ
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th