ค้นหา

 ความคิดเห็นของบุคคลากรในศูนย์คอมพิวเตอร์ ต่อภาวะผู้นำของผู้บริหารศูนย์คอมพิวเตอร์ ในมหาวิทยาลัยเอกชน เขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล
รหัส : 08005367
โครงการ : ความคิดเห็นของบุคคลากรในศูนย์คอมพิวเตอร์ ต่อภาวะผู้นำของผู้บริหารศูนย์คอมพิวเตอร์ ในมหาวิทยาลัยเอกชน เขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล
Project : Opinions of Information Center Staff Toworda Leadership of Their Managers in Private Universities in Bangkok and Peripheral Areas
ประเภทการวิจัย : การวิจัยพื้นฐาน
งบประมาณ : 33,000 บาท
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2543
สาขา NRCT : สาขารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
หน่วยงานระดับกรม : -
หน่วยงานระดับกระทรวง : มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
  1. ศึกษาและเปรียบเทียบความคิดเห็นและความคาดหวังของบุคลากรในศูนย์คอมพิวเตอร์ที่มีต่อคุณสมบัติภาวะผู้นำของผู้บริหารศูนย์คอมพิวเตอร์
  2. ศึกษาลักษณะผู้บริหารศูนย์คอมพิวเตอร์
  3. ศึกษาภาวะผู้นำที่เหมาะสมกับลักษณะงานคอมพิวเตอร์ของผู้บริหารศูนย์คอมพิวเตอร์
นักวิจัย :

พิเศษ ชัยดิเรก
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th