ค้นหา

 การศึกษาผลต่อการรับรู้ในนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และผู้ปกครอง โดยการใช้โปรแกรมการให้สุขศึกษา เกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้าในโรงเรียน
รหัส : 02000873
โครงการ : การศึกษาผลต่อการรับรู้ในนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และผู้ปกครอง โดยการใช้โปรแกรมการให้สุขศึกษา เกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้าในโรงเรียน
Project : Learing Achievment Among Pratomosuksa 6 Students and their Grardians Through a Rabies Health Education Development Program.
ประเภทการวิจัย : การวิจัยพื้นฐาน
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2538
สาขา NRCT : สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
หน่วยงานระดับกรม : สำนักโรคติดต่อทั่วไป
หน่วยงานระดับกระทรวง : กรมควบคุมโรค
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
  1. เพื่อศึกษาถึงผลการรับรู้ของนักเรียนที่เกิดขึ้น หลังจากได้รับรูปแบบของสื่อสุขศึกษาเรื่องโรคพิษสุนัขบ้าในโรงเรียน
  2. เพื่อศึกษาถึงการรับรู้ที่มีผลของนักเรียน ต่อครัวเรือน (ผู้ปกครอง) เนื่องจากการรับรู้ของนักเรียนจากสื่อสุขศึกษาโรคพิษสุนัขบ้า
  3. เพื่อศึกษาเปรียบเทียบสื่อแต่ละประเภท ที่มีผลต่อการรับรู้เรื่องโรคพิษสุนัขบ้าของนักเรียน
  4. เพื่อศึกษาเปรียบเทียบการรับรู้ของผู้ปกครองที่ได้รับ และไม่ได้รับความรู้จากนักเรียนหลังได้รับสื่อแต่ละประเภท
นักวิจัย :

พลายยงค์ สการะเศรณี
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th