ค้นหา

 ความพึงพอใจของผู้เข้าประชุมชาวต่างประเทศต่อการจัดประชุมนานาชาติในประเทศไทย
รหัส : 08000870
โครงการ : ความพึงพอใจของผู้เข้าประชุมชาวต่างประเทศต่อการจัดประชุมนานาชาติในประเทศไทย
Project : -
ประเภทการวิจัย : การวิจัยพื้นฐาน
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2548
สาขา NRCT : สาขารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
หน่วยงานระดับกรม : คณะศึกษาศาสตร์
หน่วยงานระดับกระทรวง : มหาวิทยาลัยศิลปากร
ขอบเขตการวิจัย : แจกแบบสอบถามและสัมภาษณ์เพิ่มเติมกับผู้เข้าประชุมชาวต่างประเทศที่ให้ความร่วมมือ เก็บข้อมูลเฉพาะการประชุมที่จัดขึ้นในเขตกรุงเทพมหานครเท่านั้น
วัตถุประสงค์ :
  1. เพื่อสำรวจความพึงพอใจของผู้เข้าประชุมต่างชาติต่อการจัดการประชุม นานาชาติในประเทศไทย
  2. เพื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจของผู้เข้าประชุมจำแนกตามสัญชาติ เพศ อายุ อาชีพ และลักษณะงานที่ทำ
  3. เพื่อศึกษาความคิดเห็นของผู้จัดการประชุมต่อการส่งเสริมการจัดประชุมนานาชาติในประเทศไทย
  4. เพื่อศึกษาความคิดเห็นของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อการส่งเสริมการจัดประชุมนานาชาติในประเทศไทย
นักวิจัย :

ทวีป ศิริรัศมี
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th