ค้นหา

 การศึกษาวิจัยแนวทางความร่วมมือทางการค้าระหว่างประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
รหัส : 08000864
โครงการ : การศึกษาวิจัยแนวทางความร่วมมือทางการค้าระหว่างประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
Project : A Study on Trade Cooperation Between Thailand and Lao People Democratic Republic
ประเภทการวิจัย : การวิจัยพื้นฐาน
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2547
สาขา NRCT : สาขารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
หน่วยงานระดับกรม : -
หน่วยงานระดับกระทรวง : มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ขอบเขตการวิจัย : จะครอบคลุมประเด็นแนวทางความร่วมมือทางการค้าและการลงทุนเฉพาะระหว่างประเทศไทยและประเทศลาว
วัตถุประสงค์ :
  1. เพื่อศึกษาสถานการณ์การค้าและการลงทุนรวมถึงปัญหาและอุปสรรคระหว่างประเทศลาวและประเทศไทย
  2. เพื่อศึกษาเฉพาะกรณีของปัญหาและอุปสรรคในด้านการค้าชายแดนการส่งสินค้าข้ามแดนลาว-ไทยและการบริหารจัดการด้านการให้สิทธิประโยชน์ทางการค้าและการลงทุนของไทยที่จะส่งผลกระทบต่อประเทศไทยและประเทศลาว
  3. เพื่อวิเคราะห์แนวทางและโอกาสของการพัฒนาการค้าและการลงทุนร่วมรวมทั้งประเด็นความร่วมมือเกี่ยวกับเขตการค้าเสรีและสิทธิประโยชน์ทางการค้าระหว่างประเทศไทยและประเทศลาว
นักวิจัย :

ชัยวัฒน์ คนจริง

เกษดา สุทธิรัตน์

จินตนา เอี่ยมละออ

สมัย ไกรทินธาคม

สุจิตรา รอดสมบุญ
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th