ค้นหา

 องค์กรพัฒนาเอกชนกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
รหัส : 08000863
โครงการ : องค์กรพัฒนาเอกชนกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
Project : -
ประเภทการวิจัย : การวิจัยพัฒนา
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2545
สาขา NRCT : สาขารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
หน่วยงานระดับกรม : คณะรัฐศาสตร์
หน่วยงานระดับกระทรวง : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ขอบเขตการวิจัย : เป็นการประมวลลักษณะการดำเนินงานขององค์กรพัฒนาเอกชนที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในประเทศไทยและใช้กรณีองค์กรพัฒนาเอกชนในกรุงเทพมหานครเป็นกรณีศึกษา
วัตถุประสงค์ :
  1. ศึกษาค้นคว้าให้ทราบว่าองค์กรพัฒนาเอกชนที่มีบทบาทต่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศไทยมีมากน้อยเพียงใดและมีบทบาทอย่างไร
  2. จัดกลุ่มและแบ่งประเภทขององค์กรพัฒนาเอกชนเหล่านั้น เพื่อทำการประมวลเป็นภาพรวมให้เห็นถึงบทบาทและผลงานขององค์กรที่เป็นรูปธรรม
  3. ศึกษาสภาพปัญหาจากการดำเนินงานขององค์กรพัฒนาเอกชนรวมทั้งภาพลักษณ์ขององค์กรต่อสาธารณะในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
นักวิจัย :

โสภารัตน์ จารุสมบัติ
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th