ค้นหา

 ปัจจัยที่สัมพันธ์กับการสูญเสียการได้ยินของผู้ประกอบอาชีพ ในสถานประกอบการดิสโก้เทคในเขตจังหวัดชลบุรี
รหัส : 02000868
โครงการ : ปัจจัยที่สัมพันธ์กับการสูญเสียการได้ยินของผู้ประกอบอาชีพ ในสถานประกอบการดิสโก้เทคในเขตจังหวัดชลบุรี
Project : Factors Related to Hearing Loss of Discotheque Workers in Chonburi Province.
ประเภทการวิจัย : การวิจัยประยุกต์
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2541
สาขา NRCT : สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
หน่วยงานระดับกรม : คณะสาธารณสุขศาสตร์
หน่วยงานระดับกระทรวง : มหาวิทยาลัยบูรพา
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
  1. เพื่อศึกษาลักษณะทางประชากรสังคม ประวัติการทำงานในอดีต ประวัติการทำงานปัจจุบัน ประวัติการเจ็บป่วยในอดีต ประวัติการเจ็บป่วยปัจจุบัน การรับฟังเสียงและการได้ยิน ข้อมูลด้านกรรมพันธุ์และงานอดิเรก ระดับเสียงดัง และเสียงสะสม การตรวจช่องหู และการตรวจสมรรถภาพการได้ยิน ตามลำดับ
  2. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะทางประชากรสังคม เช่น ประวัติการทำงานในปัจจุบัน และประวัติการทำงานในอดีตกับการสูญเสียการได้ยิน ของผู้ประกอบอาชีพในสถานประกอบการดิสโก้เทค ในเขตจังหวัดชลบุรี
นักวิจัย :

อนามัย ธีรวิโรจน์

จิตรพรรณ ภูษาภักดีภพ

ศรีรัตน์ ล้อมพงศ์
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th