ค้นหา

 ความคิดเห็นของบุคลากรต่อการบริหารงานด้วยระบบโครงสร้างใหม่ ของวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง
รหัส : 08000836
โครงการ : ความคิดเห็นของบุคลากรต่อการบริหารงานด้วยระบบโครงสร้างใหม่ ของวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง
Project : Personnel's Opinion Toward Management with the Innovative Structural System of Sirindhorn College of Public Health, Trang
ประเภทการวิจัย : การวิจัยพื้นฐาน
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2547
สาขา NRCT : สาขารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
หน่วยงานระดับกรม : สถาบันพระบรมราชชนก
หน่วยงานระดับกระทรวง : สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ขอบเขตการวิจัย : 1.ศึกษาความคิดเห็นของบุคลากรทุกคนในวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง ยกเว้นผู้อำนวยการวิทยาลัย 2.ศึกษาความคิดเห็นที่มีต่อการบริหารตามโครงสร้างการบริหารของวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร
วัตถุประสงค์ :
  1. เพื่อสำรวจความคิดเห็นของบุคลากรวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง ต่อการปฏิบัติงานตามโครงสร้างใหม่
  2. เพื่อศึกษาความคิดเห็นของบุคลากรที่มีสถานภาพต่างกันเกี่ยวกับอายุ วุฒิการศึกษา ระยะเวลาการปฏิบัติงาน และตำแหน่งปัจจุบัน
  3. เพื่อศึกษาความต้องการหรือข้อเสนอแนะของบุคลากรในการปรับโครงสร้างการบริหารและพัฒนาการปฏิบัติงาน
นักวิจัย :

ปิยะเสริฐ พิชิตวงศ์

สุขุมาภรณ์ ศรีวิศิษฐ์
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th