ค้นหา

 ภาพรวมการเมือง สังคม วัฒนธรรมไทย 2000 : โครงการประเมินการเมือง สังคม วัฒนธรรมไทย 2000
รหัส : 08000835
โครงการ : ภาพรวมการเมือง สังคม วัฒนธรรมไทย 2000 : โครงการประเมินการเมือง สังคม วัฒนธรรมไทย 2000
Project : -
ประเภทการวิจัย : การวิจัยประยุกต์
งบประมาณ : 100,000 บาท
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2544
สาขา NRCT : สาขารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
หน่วยงานระดับกรม : -
หน่วยงานระดับกระทรวง : -
ขอบเขตการวิจัย : ในการศึกษาครั้งนี้ เป็นการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนใน 3 ด้านด้วยกัน คือ การเมือง สังคม และวัฒนธรรม (บันเทิง) โดยในแต่และด้านมีประเด็นสำคัญ
วัตถุประสงค์ :
  1. เข้าใจการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างด้านต่างๆ ของสังคมไทย โดยมีคำอธิบายทั้งเหตุผล ที่มาที่ไป และตัวอย่างรูปธรรมให้เห็น
  2. ความเข้าใจในลักษณะประเมินค่า (evaluation) ความสำคัญ และผลกระทบของเหตุการณ์ หรือบุคคลที่มีต่อสังคมไทยในมิติต่างๆ กันหรือในช่วงเวลาหรือยุคสมัยที่ต่างๆกัน
  3. เข้าใจการเปลี่ยนแปลงในระดับตัวบุคคล และการเปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์สำคัญๆ ที่เกิดขึ้นและคลี่คลายไป โดยการอธิบายเชื่อมโยงบุคคลและเหตุการณ์ต่างๆ เข้าด้วยกันหรือสัมพันธ์กับบริบททางสังคม เพื่อความเข้าใจที่ชัดเจนขึ้น
นักวิจัย :

ธีรยุทธ บุญมี
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th