ค้นหา

 การศึกษาสาเหตุของฟันห่างและผลของการรักษาทางปริทันตวิทยา ของคนไข้ในภาควิชาปริทันตวิทยา คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
รหัส : 02000866
โครงการ : การศึกษาสาเหตุของฟันห่างและผลของการรักษาทางปริทันตวิทยา ของคนไข้ในภาควิชาปริทันตวิทยา คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Project : -
ประเภทการวิจัย : การวิจัยประยุกต์
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2538
สาขา NRCT : สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
หน่วยงานระดับกรม : คณะทันตแพทยศาสตร์
หน่วยงานระดับกระทรวง : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
  1. เพื่อศึกษาหาสาเหตุที่แท้จริงของฟันห่าง
  2. จำแนกสาเหตุของฟันห่าง และหาอัตราร้อยละ
  3. กลุ่มคนฟันห่างและกลุ่มคนฟันไม่ห่างสัมพันธ์กับ PI, GI และ Attachment Loss อย่างไร
  4. ศึกษาหาวิธีการรักษาที่ถูกต้องที่สุดในแต่ละชนิด
นักวิจัย :

ผุสดี ศรีเจริญ

ดาเรศ บุรสิกพงศ์

นันทิรา โภคสวัสดิ์
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th