ค้นหา

 การตรวจสอบขององค์กรภาคประชาชนในระบบการบริหารงานและกิจการสาธารณะของท้องถิ่น
รหัส : 08000809
โครงการ : การตรวจสอบขององค์กรภาคประชาชนในระบบการบริหารงานและกิจการสาธารณะของท้องถิ่น
Project : -
ประเภทการวิจัย : การวิจัยพื้นฐาน
งบประมาณ : 95,000 บาท
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2546
สาขา NRCT : สาขารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
หน่วยงานระดับกรม : คณะสังคมศาสตร์
หน่วยงานระดับกระทรวง : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
  1. เพื่อศึกษาสภาพการบริหารงานและการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครอบส่วนท้องถิ่นตามกฎหมาย
  2. เพื่อศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนและองค์กรพัฒนาเอกชนในพื้นที่ที่มีต่อการบริหารการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  3. เพื่อเสนอแนะแนวทางการตรวจสอบขององค์กรประชาชนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการบริหารจัดการที่ดี
  4. เพื่อเสนอแนะระบบความเชื่อมโยงระหว่างการกำกับ ดูแล ขององค์กรภาครัฐกับระบบตรวจสอบของภาคประชาชนที่มีต่อการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
นักวิจัย :

มนัส สุวรรณ

ไพสิฐ พานิชกุล

เอกกมล สายจันทร์
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th