ค้นหา

 การมีส่วนร่วมของสหภาพแรงงานในการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ : ศึกษาเฉพาะกรณ์ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
รหัส : 08000802
โครงการ : การมีส่วนร่วมของสหภาพแรงงานในการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ : ศึกษาเฉพาะกรณ์ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
Project : -
ประเภทการวิจัย : การวิจัยพื้นฐาน
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2545
สาขา NRCT : สาขารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
หน่วยงานระดับกรม : -
หน่วยงานระดับกระทรวง : การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
  1. เพื่อศึกษาพัฒนาการของสหภาพแรงงาน กฟภ. ตั้งแต่ขึ้นก่อตั้งและขยายตัวที่มีมาในอดีตจนถึงปัจจุบัน
  2. เพื่อศึกษาระดับและรูปแบบการมีส่วนร่วมของสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจต่อการแปรรูปไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 2 (ชลบุรี)ภาค 3
นักวิจัย :

ทวี ธีระวิทย์
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th