ค้นหา

 การตอบสนองของไตต่อการฉีดสารเตวิโอไซด์ เข้าหลอดเลือดแดงของไตโดยตรงในหนูขาว
รหัส : 02000863
โครงการ : การตอบสนองของไตต่อการฉีดสารเตวิโอไซด์ เข้าหลอดเลือดแดงของไตโดยตรงในหนูขาว
Project : Renal Response to Stevioside Infusion Directy into Rat Renal Artery.
ประเภทการวิจัย : การวิจัยประยุกต์
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2538
สาขา NRCT : สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
หน่วยงานระดับกรม : คณะวิทยาศาสตร์
หน่วยงานระดับกระทรวง : มหาวิทยาลัยมหิดล
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
  1. เพื่อศึกษาดูว่าการฉีดสเตวิโอไซด์เข้าไปในหลอดเลือดแดง ที่วิ่งเข้าไตโดยตรง มีผลต่อการทำงานของไตหรือไม่
  2. เพื่อจะศึกษาถึงผลของสเตวิโอไซด์ ที่มีปริมาณต่าง ๆ กัน ต่อการทำงานของไต
  3. เพื่อจะศึกษาดูว่าเมื่อทำการฉีดสเตวิโอไซด์เข้าไปที่ไตข้างหนึ่ง จะมีผลทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงการทำงานของไตอีกข้างหนึ่ง
นักวิจัย :

วรนุช ฉัตรสุทธิพงษ์
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th