ค้นหา

 การศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับความรู้ความเข้าใจ ในการเลือกตั้ง ส.ส. ระบบใหม่
รหัส : 08000782
โครงการ : การศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับความรู้ความเข้าใจ ในการเลือกตั้ง ส.ส. ระบบใหม่
Project : -
ประเภทการวิจัย : การวิจัยพื้นฐาน
งบประมาณ : 50,000 บาท
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2543
สาขา NRCT : สาขารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
หน่วยงานระดับกรม : สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดนครสวรรค์
หน่วยงานระดับกระทรวง : สำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
  1. เพื่อศึกษาความรู้ความเข้าใจของผู้บริหารโรงเรียน ครูผู้สอน นักเรียน และประชาชน เกี่ยวกับการเลือกตั้ง ส.ส. ระบบใหม่
  2. เพื่อกระตุ้นและส่งเสริมให้โรงเรียนประถมศึกษาจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการเลือกตั้ง ส.ส. ระบบใหม่ ให้เชื่อมโยงสู่ประชาชน ได้มีความรู้ความเข้าใจการเลือกตั้ง ส.ส. ระบบใหม่
นักวิจัย :

ลือชัย ชูนาคา

ชนะ เนียมณรงค์

วิฑูรย์ วรรณบูรณ์
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th