ค้นหา

 การประเมินผล โครงการพัฒนาบุคคลด้านการวิจัยประเมินผล
รหัส : 08000772
โครงการ : การประเมินผล โครงการพัฒนาบุคคลด้านการวิจัยประเมินผล
Project : -
ประเภทการวิจัย : การวิจัยพื้นฐาน
งบประมาณ : 25,000 บาท
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2543
สาขา NRCT : สาขารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
หน่วยงานระดับกรม : สถาบันธัญญารักษ์
หน่วยงานระดับกระทรวง : กรมการแพทย์
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
  1. เพื่อประเมินประสิทธิภาพในการจัดการฝึกอบรมในเรื่องความรู้ ความเข้าใจของผู้เข้ารับการฝึกอบรมในเรื่องกระบวนการและระเบียบวิธีวิจัยประเมินผล
  2. เพื่อประเมินประสิทธิผลหรือผลลัพธ์โดยประเมินความสามารถในการนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการประเมินผลโครงการที่ผู้เข้ารับการอบรมรับผิดชอบ
  3. เพื่อประเมินความคิดเห็นด้านความพึงพอใจของผู้เข้ารับการอบรม ต่อการบริหารโครงการอบรม
นักวิจัย :

นันทา ชัยพิชิตพันธ์

ปัญจรัตน์ ศรีสว่าง
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th