ค้นหา

 ความคิดเห็นของข้าราชการสรรพสามิต ในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 9 ต่อนโยบายสุราเสรี
รหัส : 08000742
โครงการ : ความคิดเห็นของข้าราชการสรรพสามิต ในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 9 ต่อนโยบายสุราเสรี
Project : -
ประเภทการวิจัย : การวิจัยพื้นฐาน
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2544
สาขา NRCT : สาขารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
หน่วยงานระดับกรม : -
หน่วยงานระดับกระทรวง : กรมสรรพสามิต
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
  1. เพื่อศึกษาความคิดเห็นของข้าราชการสรรพสามิต ในเขตพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 9 ที่มีต่อนโยบายสุราเสรีในด้านราคาของสุรา ด้านคุณภาพของสุรา ด้านการจัดเก็บภาษี ด้านสิ่งแวดล้อม
  2. เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ ต่อความคิดเห็นของข้าราชการสรรพสามิต
  3. เพื่อศึกษาถึงปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ของนโยบายสุราเสรี
นักวิจัย :

สนั่น สังฆะโร
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th