ค้นหา

 ความคาดหวังของชุมชนต่อคณะกรรมการองค์การบริหารส่วนตำบลที่มีผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น : เฉพาะกรณีจังหวัดพิษณุโลก
รหัส : 08000722
โครงการ : ความคาดหวังของชุมชนต่อคณะกรรมการองค์การบริหารส่วนตำบลที่มีผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น : เฉพาะกรณีจังหวัดพิษณุโลก
Project : -
ประเภทการวิจัย : การวิจัยพื้นฐาน
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2543
สาขา NRCT : สาขารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
หน่วยงานระดับกรม : สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม
หน่วยงานระดับกระทรวง : สำนักงานสภาสถาบันราชภัฏ
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
  1. เพื่อศึกษาความคาดหวังของชุมชนต่อคณะกรรมการองค์การบริหารส่วนตำบลที่มีผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น มีความแตกต่างกันตามการศึกษา อาชีพ ตำแหน่งในหมู่บ้านและรายได้
  2. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างระดับการศึกษา อาชีพ ตำแหน่งในหมู่บ้าน และรายได้ของชุมชนในประเด็นของการให้ความร่วมมือในการดำเนินกิจกรรมของ อบต. การออกข้อบังคับของตำบล บทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการ อบต. ตลอดจนการปรึกษาหารือและการรับฟังความคิดเห็นของ อบต.
นักวิจัย :

ภคพร วัฒนดำรงค์

นิพันธ์ ประทุมศิริ

พัชรา วงศ์แสงเทียน
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th