ค้นหา

 ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของสำนักงานที่ดินจังหวัดจันทบุรี
รหัส : 08000713
โครงการ : ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของสำนักงานที่ดินจังหวัดจันทบุรี
Project : People's Opinion Towards Land Office Services in Chantaburi Province
ประเภทการวิจัย : การวิจัยพื้นฐาน
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2543
สาขา NRCT : สาขารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
หน่วยงานระดับกรม : -
หน่วยงานระดับกระทรวง : กรมที่ดิน
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
  1. เพื่อศึกษาความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของสำนักงานที่ดินจังหวัดจันทบุรี
  2. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยพื้นฐานกับความคิดเห็นเกี่ยวกับการให้บริการของสำนักงานที่ดินจังหวัดจันทบุรี
  3. เพื่อต้องการทราบข้อเสนอแนะในการปรับปรุงและแก้ไขปัญหาการให้บริการของสำนักที่ดินจังหวัดจันทบุรี
นักวิจัย :

โสภาคย์ สัมมานนท์

สุดารัตน์ ชนะวัฒน์ปัญญา
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th