ค้นหา

 ความพึงพอใจประชาชนที่มีต่อการให้บริการของสำนักที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ สาขาสันทราย
รหัส : 08000709
โครงการ : ความพึงพอใจประชาชนที่มีต่อการให้บริการของสำนักที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ สาขาสันทราย
Project : People's Satisfaction Toward the Dervices of Chiang Mai Land Office, San Sai District
ประเภทการวิจัย : การวิจัยพื้นฐาน
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2543
สาขา NRCT : สาขารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
หน่วยงานระดับกรม : -
หน่วยงานระดับกระทรวง : กรมที่ดิน
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
  1. เพื่อศึกษาการให้บริการของสำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ สาขาสันทราย ว่ามีความสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของกรมที่ดินหรือไม่
  2. เพื่อทราบถีงปัญหาและอุปสรรคในการให้บริการของสำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ สาขาสันทราย
  3. เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจของประชาชนที่มารับบริการและเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ
นักวิจัย :

กิจวิธี รัตนแก้ว
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th