ค้นหา

 ระบบการวิจัยและพัฒนาในภาครัฐ อุดมศึกษา และเอกชน สถานภาพและปัญหาของระบบตามระดับและลำดับความสำคัญของปัญหา
รหัส : 08000708
โครงการ : ระบบการวิจัยและพัฒนาในภาครัฐ อุดมศึกษา และเอกชน สถานภาพและปัญหาของระบบตามระดับและลำดับความสำคัญของปัญหา
Project : -
ประเภทการวิจัย : การวิจัยพื้นฐาน
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : N/A
สาขา NRCT : สาขารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
หน่วยงานระดับกรม : กองนโยบายและวางแผนการวิจัย
หน่วยงานระดับกระทรวง : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
  1. เพื่อศึกษาวิเคราะห์สถานภาพและปัญหาของระบบการวิจัยและพัฒนาของประเทศ
  2. เพื่อศึกษาระดับความเข้มข้นของปัญหาของระบบการวิจัยและพัฒนาในภาครัฐ ภาคอุดมศึกษาและภาคเอกชนว่ามีมากน้อยเพียงใด
  3. เพื่อศึกษาข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหาของระบบการวิจัยและพัฒนาของประเทศ
นักวิจัย :

จินตนาภา โสภณ

ปทุมมาศ พูลทิพย์

ศรวัชร งามอุโฆษ
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th