ค้นหา

 การรับรู้และความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่กลุ่มงานพยาบาลโรงพยาบาลราชวิถี ต่อการเปลี่ยนแปลงโรงพยาบาลเป็นองค์การมหาชน
รหัส : 08000692
โครงการ : การรับรู้และความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่กลุ่มงานพยาบาลโรงพยาบาลราชวิถี ต่อการเปลี่ยนแปลงโรงพยาบาลเป็นองค์การมหาชน
Project : -
ประเภทการวิจัย : การวิจัยพื้นฐาน
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2543
สาขา NRCT : สาขารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
หน่วยงานระดับกรม : โรงพยาบาลราชวิถี
หน่วยงานระดับกระทรวง : กรมการแพทย์
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
  1. เพื่อให้ทราบถึงระดับการรับรู้ของเจ้าหน้าที่ต่อการเปลี่ยนแปลงโรงพยาบาลเป็นองค์การมหาชน
  2. ศึกษาระดับความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่ต่อการเปลี่ยนแปลงโรงพยาบาลเป็นองค์การมหาชน
  3. เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่ต่อการเปลี่ยนแปลงโรงพยาบาลเป็นองค์การมหาชน
  4. เป็นแนวทางในการเปลี่ยนแปลงโรงพยาบาลเป็นองค์การมหาชน
นักวิจัย :

สุภาณี มั่งพล
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th