ค้นหา

 ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานศึกษาเฉพาะกรณี บริษัทบิ๊กซี ซุปเปอร์เซ็นเตอร์ สาขารังสิต
รหัส : 08000691
โครงการ : ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานศึกษาเฉพาะกรณี บริษัทบิ๊กซี ซุปเปอร์เซ็นเตอร์ สาขารังสิต
Project : Job Satisfaction Level of Employee : Case Study of Bic C Supercenter (PCL.) Rangsit Brandr
ประเภทการวิจัย : การวิจัยพื้นฐาน
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2543
สาขา NRCT : สาขารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
หน่วยงานระดับกรม : -
หน่วยงานระดับกระทรวง : บริษัท บางปะกงอินดัสเตรียล พาร์ค 2 จำกัด (มหาชน)
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
  1. เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน
  2. เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน
นักวิจัย :

เอกชัย รัตนปทุมวงศ์
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th