ค้นหา

 ความพึงพอใจในการบริหารงานบุคคลของข้าราชการสังกัดมหาวิทยาลัยรามคำแหง
รหัส : 08000681
โครงการ : ความพึงพอใจในการบริหารงานบุคคลของข้าราชการสังกัดมหาวิทยาลัยรามคำแหง
Project : The Satisfaction in Personnel Administration of Ramkhamhaeng University Officials
ประเภทการวิจัย : การวิจัยพื้นฐาน
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2543
สาขา NRCT : สาขารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
หน่วยงานระดับกรม : สำนักงานอธิการบดี
หน่วยงานระดับกระทรวง : มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
  1. เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจในการบริหารงานบุคคลของข้าราชการ สังกัดมหาวิทยาลัยรามคำแหง
  2. เพื่อเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจในการบริหารงานบุคคลของข้าราชการ สังกัดมหาวิทยาลัยรามคำแหง จำแนกตาม เพศ อายุ สายงาน ระดับการศึกษา อายุราชการ และรายได้ต่อเดือน
  3. เพื่อศึกษาปัญหา และอุปสรรค์ที่ก่อให้เกิดความไม่พอใจในการบริหารงานงานบุคคลของข้าราชการ สังกัดมหาวิทยาลัยรามคำแหง
นักวิจัย :

วราภรณ์ รักตะวัต
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th