ค้นหา

 ความคิดเห็นของประชาชน ในจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่มีต่อการเลือกตั้งแบบสองพรรคการเมือง
รหัส : 08000680
โครงการ : ความคิดเห็นของประชาชน ในจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่มีต่อการเลือกตั้งแบบสองพรรคการเมือง
Project : -
ประเภทการวิจัย : การวิจัยพื้นฐาน
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : N/A
สาขา NRCT : สาขารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
หน่วยงานระดับกรม : กองการมัธยมศึกษา
หน่วยงานระดับกระทรวง : กรมสามัญศึกษา
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
  1. เพื่อสำรวจ และวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่มีต่อการเลือกตั้งแบบ "สองพรรคการเมือง"
  2. เพื่อกำหนดแนวทางการรณรงค์ให้ประชาชนเล็งเห็นถึงคุณค่า และความสำคัญของการใช้สิทธิ์ออกเสียงเลือกตั้งแบบ "สองพรรคการเมือง"
  3. เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานต่อการกำหนดมาตรการ เพื่อร่วมพัฒนาสังคม และประเทศชาติด้านการปกครอง ในระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นองค์พระประมุข ในอันดับต่อไป
นักวิจัย :

วิโรจน์ พิทักษ์วงศ์
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th