ค้นหา

 ความคิดเห็นของข้าราชการตำรวจและคณะกรรมการบริหารต่อความสำเร็จ ของโครงการพัฒนาสถานีตำรวจเพื่อประชาชน ภายใต้กองบัญชาการตำรวจนครบาล
รหัส : 08000663
โครงการ : ความคิดเห็นของข้าราชการตำรวจและคณะกรรมการบริหารต่อความสำเร็จ ของโครงการพัฒนาสถานีตำรวจเพื่อประชาชน ภายใต้กองบัญชาการตำรวจนครบาล
Project : -
ประเภทการวิจัย : การวิจัยพื้นฐาน
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2543
สาขา NRCT : สาขารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
หน่วยงานระดับกรม : สำนักงานกำลังพล
หน่วยงานระดับกระทรวง : สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
  1. เพื่อศึกษาความคิดเห็นของข้าราชการตำรวจและ คณะกรรมการบริหาร ต่อความสำเร็จของการนำโครงการพัฒนา สถานีตำรวจเพื่อประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครไปปฏิบัติ
  2. เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการนำโครงการพัฒนาสถานีตำรวจ เพื่อประชาชนไปปฏิบัติให้ประสบความสำเร็จ
  3. เพื่อศึกษาปัจจัยและอุปสรรคของการนำโครงการไปปฏิบัติ
นักวิจัย :

ปราโมทย์ สัจจวณิชย์
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th