ค้นหา

 การประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายและแนวทางการวิจัยและพัฒนาของชาติ ฉบับที่ 4 (พ.ศ.2535-2539)
รหัส : 08000652
โครงการ : การประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายและแนวทางการวิจัยและพัฒนาของชาติ ฉบับที่ 4 (พ.ศ.2535-2539)
Project : -
ประเภทการวิจัย : การวิจัยพื้นฐาน
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2539
สาขา NRCT : สาขารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
หน่วยงานระดับกรม : กองนโยบายและวางแผนการวิจัย
หน่วยงานระดับกระทรวง : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
  1. เพื่อประเมินผลการปฏิบัติงานตามนโยบายและแนวทางการวิจัยและพัฒนาของชาติฉบับที่ 4 (พ.ศ.2535-2539)
  2. เพื่อศึกษาถึงปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินการตามนโยบายและแนวทางการวิจัยและพัฒนาของชาติ ฉบับที่ 4 (พ.ศ.2535-2539)
  3. เพื่อนำผลการศึกษาไปใช้เป็นแนวทางในการแก้ไขปรับปรุงและพัฒนานโยบายและแนวทางการวิจัยและพัฒนาของชาติ ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2540-2544) ต่อไป
นักวิจัย :

สิวาลัย สุตรา
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th