ค้นหา

 ความคิดเห็นของข้าราชการกรมการค้าภายในต่อการปรับโครงสร้างของกรม
รหัส : 08000642
โครงการ : ความคิดเห็นของข้าราชการกรมการค้าภายในต่อการปรับโครงสร้างของกรม
Project : Opinions of the Officials of the Department of Internal Trade on the Restructuring of the Department.
ประเภทการวิจัย : การวิจัยพัฒนา
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2541
สาขา NRCT : สาขารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
หน่วยงานระดับกรม : -
หน่วยงานระดับกระทรวง : กรมการค้าภายใน
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
  1. เพื่อศึกษาความคิดเห็นในการปฏิบัติงานของข้าราชการต่อการปรับโครงสร้างกรมการค้าภายใน
  2. เพื่อศึกษาปัจจัยต่างๆ ที่มีความสัมพันธ์กับความคิดเห็นของข้าราชการ ต่อการปรับโครงสร้างกรมการค้าภายใน
นักวิจัย :

นฤมล จิรสัทธรรม
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th