ค้นหา

 ความคิดเห็นของพนักงานองค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทยต่อการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ : ศึกษาเฉพาะกรณี เขตโทรศัพท์นครหลวงที่ 2.1
รหัส : 08000634
โครงการ : ความคิดเห็นของพนักงานองค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทยต่อการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ : ศึกษาเฉพาะกรณี เขตโทรศัพท์นครหลวงที่ 2.1
Project : The Opinion of Thailand Telephone Organization Employees to Organization Privatization : A Case Study of Metropolitan Telephone Administration Sector 2.1.
ประเภทการวิจัย : การวิจัยพื้นฐาน
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2542
สาขา NRCT : สาขารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
หน่วยงานระดับกรม : -
หน่วยงานระดับกระทรวง : บริษัท ทศท. คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
  1. เพื่อศึกษาความคิดเห็นของพนักงานองค์การโทรศัพท์ต่อการแปรรูปรัฐวิสาหกิจตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 และแผนแม่บทการพัฒนา กิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2540 (ฉบับที่ 4)
  2. เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อความคิดเห็นของพนักงานองค์การโทรศัพท์ที่มีต่อการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ
นักวิจัย :

ธัมรงค์ ทัศเจริญ
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th