ค้นหา

 การศึกษาการจัดเรียงตัวเป็นชั้นของเอ็นโทไรนัลคอร์เทกซ์ และศึกษาคุณสมบัติของเซลล์ชั้นที่ 5 ของเอ็นโทไรนัลคอร์เทกซ์
รหัส : 02000846
โครงการ : การศึกษาการจัดเรียงตัวเป็นชั้นของเอ็นโทไรนัลคอร์เทกซ์ และศึกษาคุณสมบัติของเซลล์ชั้นที่ 5 ของเอ็นโทไรนัลคอร์เทกซ์
Project : Laminar Organization and Characteristics of Layer V Neurons of Entorhinal Cortex.
ประเภทการวิจัย : การวิจัยประยุกต์
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2538
สาขา NRCT : สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
หน่วยงานระดับกรม : คณะแพทยศาสตร์
หน่วยงานระดับกระทรวง : มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
  1. เพื่อจำแนกชั้นของเซลล์ประสาทในเอ็นโทไรนัลคอร์เทกซ์โดยการย้อมตัวเซลล์ประสาท
  2. เพื่อจำแนกชั้นของเซลล์ประสาทในเอ็นโทไรนัลคอร์เทกซ์โดยการย้อมหาเอนไซม์ทำลายอเซทิลโคลีน
นักวิจัย :

กิตติศักดิ์ ศรีพานิชกุลชัย

บรรยง ทุมแสน

วนัสนันท์ คุณาธิปพงษ์
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th