ค้นหา

 ความพึงพอใจของข้าราชการ สำนักงานปลัด สำนักนายกรัฐมนตรี ต่อบริการด้านยานพาหนะ
รหัส : 08000606
โครงการ : ความพึงพอใจของข้าราชการ สำนักงานปลัด สำนักนายกรัฐมนตรี ต่อบริการด้านยานพาหนะ
Project : Transportation Service Satisfaction of the Permanent Secretary Office's Officials, Office of the Prime Minister.
ประเภทการวิจัย : การวิจัยพื้นฐาน
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2541
สาขา NRCT : สาขารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
หน่วยงานระดับกรม : -
หน่วยงานระดับกระทรวง : สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
  1. ศึกษาระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการยานพาหนะ กองคลัง สำนักงานปลัด สำนักนายกรัฐมนตรี
  2. ศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจ ของผู้ใช้บริการยานพาหนะ
  3. เพื่อเป็นข้อเสนอแนะ ในการบริหารงาน ของสำนักงานปลัด สำนักนายกรัฐมนตรี
นักวิจัย :

สิทธา วรไพจิตร
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th