ค้นหา

 ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจชั้นประทวนฝ่ายป้องกัน และปราบปราม : ศึกษากรณีสถานีตำรวจนครบาลสามเสน
รหัส : 08000594
โครงการ : ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจชั้นประทวนฝ่ายป้องกัน และปราบปราม : ศึกษากรณีสถานีตำรวจนครบาลสามเสน
Project : Job Satisfaction of Non-Commissioned Police Officers of the Protection Suppression Division : A Case Study of Samsaen Station
ประเภทการวิจัย : การวิจัยพื้นฐาน
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2541
สาขา NRCT : สาขารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
หน่วยงานระดับกรม : -
หน่วยงานระดับกระทรวง : สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
  1. เพื่อศึกษาถึงระดับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของ เจ้าหน้าที่ตำรวจชั้นประทวนฝ่ายป้องกันปราบปราม
  2. เพื่อศึกษาถึงปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจใน การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจชั้นประทวนฝ่ายป้องกันปราบปราม
นักวิจัย :

พัฒนา เพศยานาวิน
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th