ค้นหา

 ความพึงพอใจในการใช้บริการยานพาหนะของคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
รหัส : 08000583
โครงการ : ความพึงพอใจในการใช้บริการยานพาหนะของคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Project : Satiafaction in the Uese of Motor Vehick Servicesf of Chiang Mai Unicrsity's faculty of Eduction.
ประเภทการวิจัย : การวิจัยพื้นฐาน
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2540
สาขา NRCT : สาขารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
หน่วยงานระดับกรม : คณะศึกษาศาสตร์
หน่วยงานระดับกระทรวง : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
  1. เพื่อศึกษาถึงความพึงพอใจในการใช้บริการยานพาหนะของศึกษาศาสตร์
  2. เพื่อศึกษาถึงความต้องการในการใช้บริการยานพาหนะของคณะศึกษาศาสตร์
นักวิจัย :

ศรีพรรณ งามสีขำ
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th