ค้นหา

 ความพึงพอใจในงานของข้าราชการตำรวจชั้นประทวน กองกำกับการสืบสวน ตำรวจภูธรภาค 3
รหัส : 08000579
โครงการ : ความพึงพอใจในงานของข้าราชการตำรวจชั้นประทวน กองกำกับการสืบสวน ตำรวจภูธรภาค 3
Project : Job Satisfaction in the Investigation and Interrogation of the Non-Commissioned Police in Provincial Police Region 3.
ประเภทการวิจัย : การวิจัยพื้นฐาน
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2541
สาขา NRCT : สาขารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
หน่วยงานระดับกรม : -
หน่วยงานระดับกระทรวง : สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
  1. เพื่อศึกษาความพึงพอใจในงานของข้าราชการตำรวจชั้นประทวนสำนักงานตำรวจภูธรภาค 3
  2. ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจในงานกับปัจจัยด้านภูมิหลังของตำรวจดังกล่าว
  3. เพื่อศึกษาปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากข้าราชการตำรวจชั้นประทวน ในกองกำกับการสืบสวนสอบสวน ตำรวจภูธรภาค 3
นักวิจัย :

นิรันดร์ สัตยารังสรรค์
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th