ค้นหา

 การสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับการเป็นสถาบันอุดมศึกษาในกำกับรัฐบาลของอาจารย์สถาบันราชภัฏ
รหัส : 08000576
โครงการ : การสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับการเป็นสถาบันอุดมศึกษาในกำกับรัฐบาลของอาจารย์สถาบันราชภัฏ
Project : -
ประเภทการวิจัย : การวิจัยพื้นฐาน
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2542
สาขา NRCT : สาขารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
หน่วยงานระดับกรม : สถาบันราชภัฏนครราชสีมา
หน่วยงานระดับกระทรวง : สำนักงานสภาสถาบันราชภัฏ
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
-
นักวิจัย :

สมทรง อัศวกุล
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th