ค้นหา

 ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อองค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
รหัส : 08000573
โครงการ : ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อองค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
Project : People's Satisfaction Towards Don Keow Administrative Organization, Amphoe Marim Changwat Chiang Mai.
ประเภทการวิจัย : การวิจัยพื้นฐาน
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2541
สาขา NRCT : สาขารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
หน่วยงานระดับกรม : คณะสังคมศาสตร์
หน่วยงานระดับกระทรวง : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
  1. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารตำบล (อบต.) ดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
  2. เพื่อศึกษาถึงศักยภาพ ขีดความสามารถและปัญหาในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.)
  3. เพื่อศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) ดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
นักวิจัย :

สุเชษฐ์ ทรัพย์สินเสริม
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th