ค้นหา

 ความพึงพอใจในบริการของผู้ใช้บริการศูนย์ข้อมูลเภสัชสนเทศ : ศึกษาเฉพาะกรณีโรงพยาบาลตำรวจ
รหัส : 08000567
โครงการ : ความพึงพอใจในบริการของผู้ใช้บริการศูนย์ข้อมูลเภสัชสนเทศ : ศึกษาเฉพาะกรณีโรงพยาบาลตำรวจ
Project : Client 's Statisfastion of the Drug Information 's Services : A Case Study of the Police Hospital.
ประเภทการวิจัย : การวิจัยพื้นฐาน
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2541
สาขา NRCT : สาขารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
หน่วยงานระดับกรม : สำนักงานวิทยาการตำรวจ
หน่วยงานระดับกระทรวง : สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
  1. เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจของผู้มาใช้บริการศูนย์ข้อมูลเภสัชสนเทศ
  2. เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจในการมาใช้บริการศูนย์ข้อมูลเภสัชสนเทศ
  3. เพื่อศึกษาปัญหา อุปสรรคของศูนย์ข้อมูลเภสัชสนเทศ
นักวิจัย :

ฉัตรชัย นันทมงคล
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th