ค้นหา

 ความคิดเห็นของกลุ่มพลังผลักดันและกลุ่มผลประโยชน์ในการปฏิรูปการเมืองกรณีจังหวัดสงขลา
รหัส : 08000548
โครงการ : ความคิดเห็นของกลุ่มพลังผลักดันและกลุ่มผลประโยชน์ในการปฏิรูปการเมืองกรณีจังหวัดสงขลา
Project : The Public Openions of the Interest and Pressure Groups'Member in Songkhla Province Regarding Problems with the Pvlitical System
ประเภทการวิจัย : การวิจัยพื้นฐาน
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2532
สาขา NRCT : สาขารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
หน่วยงานระดับกรม : คณะวิทยาการจัดการ
หน่วยงานระดับกระทรวง : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
  1. เพื่อต้องการทราบความคิดเห็นของประชาชนกลุ่มต่างๆในการปฏิรูปการเมืองโดยเฉพาะกลุ่มพลังผลักดัน และกลุ่มผลประโยชน์ในจังหวัดสงขลา
  2. เพื่อต้องการทราบปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการเมือง ของประชาชนกลุ่มต่างๆ
นักวิจัย :

ธีรชัย ภู่ไพบูลย์

สมชาติ จุลิรัชนีกร
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th