ค้นหา

 ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการกรมพัฒนาชุมชนในส่วนกลาง (ตำแหน่ง ว)
รหัส : 08000547
โครงการ : ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการกรมพัฒนาชุมชนในส่วนกลาง (ตำแหน่ง ว)
Project : -
ประเภทการวิจัย : การวิจัยพื้นฐาน
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2539
สาขา NRCT : สาขารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
หน่วยงานระดับกรม : กองวิชาการและแผนงาน
หน่วยงานระดับกระทรวง : กรมการพัฒนาชุมชน
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
  1. ศึกษากระบวนการสรรหาและการจัดทำผลงานของผู้ดำรงตำแหน่ง ว
  2. ศึกษาระดับความพึงพอใจและปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงานรวมทั้งปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน
นักวิจัย :

วรลักษณ์ มนัสเอื้อศิริ
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th