ค้นหา

 ศักยภาพทางเศรษฐกิจ สังคมและการเมืองของจังหวัดเพื่อการพัฒนาสถาบันนิติบัญญัติ
รหัส : 08000511
โครงการ : ศักยภาพทางเศรษฐกิจ สังคมและการเมืองของจังหวัดเพื่อการพัฒนาสถาบันนิติบัญญัติ
Project : -
ประเภทการวิจัย : การวิจัยพัฒนา
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2538
สาขา NRCT : สาขารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
หน่วยงานระดับกรม : คณะรัฐศาสตร์
หน่วยงานระดับกระทรวง : มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
  1. ศึกษาศักยภาพทางเศรษฐกิจ สังคมและการเมืองของ จังหวัดเพื่อการพัฒนาสถาบันนิติบัญญัติ
  2. เพื่อนำข้อมูลมาอธิบายการเข้าร่วมทางการเมืองและ พฤติกรรมทางการเมืองในระดับอำเภอทั่วประเทศ
นักวิจัย :

บวร ประพฤติดี

ทิพาพร พิมพิสุทธิ์
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th