ค้นหา

 การมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการทรัพยากรป่าชายเลน ในพื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม
รหัส : 08000503
โครงการ : การมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการทรัพยากรป่าชายเลน ในพื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม
Project : -
ประเภทการวิจัย : การวิจัยพื้นฐาน
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2539
สาขา NRCT : สาขารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
หน่วยงานระดับกรม : -
หน่วยงานระดับกระทรวง : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
  1. ศึกษาและวิเคราะห์สภาพการจัดการป่าชายเลน โดยวิธี การมีส่วนร่วมของชุมชนที่ได้ดำเนินการในจังหวัด สมุทรสงคราม
  2. ศึกษาและปฎิบัติการกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการทรัพยากรป่าชายเลนในพื้นที่ที่จังหวัดสมุทรสงคราม
นักวิจัย :

ธเนศ ต่วนชะเอม

ทิพาพรรณ สุวรรณโน

ปัญญา ธีระวิทยเลิศ

พรชัย นพนาคีพงษ์
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th