ค้นหา

 ความคิดเห็นของชาวกรุงเทพมหานครที่มีต่อการเลือกผู้แทนราษฎรสตรี
รหัส : 08000437
โครงการ : ความคิดเห็นของชาวกรุงเทพมหานครที่มีต่อการเลือกผู้แทนราษฎรสตรี
Project : -
ประเภทการวิจัย : การวิจัยพื้นฐาน
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : N/A
สาขา NRCT : สาขารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
หน่วยงานระดับกรม : สถาบันวิจัยประชากรและสังคม
หน่วยงานระดับกระทรวง : มหาวิทยาลัยมหิดล
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
  1. ศึกษาเกณฑ์ในการเลือกผู้แทนสตรีของผู้ไปใช้สิทธิ เลือกตั้งในกรุงเทพมหานคร
  2. ศึกษาความคิดเห็นของผู้ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง เกี่ยวกับการเลือกผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ทั้งเพศชายและเพศหญิง
  3. ศึกษาลักษณะของผู้ไปใช้สิทธิเลือกตั้งกับความคิด เห็นเกี่ยวกับการเลือกตั้ง
นักวิจัย :

กุศล สุนทรธาดา

อรพินทร์ พิทักษ์มหาเกตุ

อุไรวรรณ คนึงสุขเกษม
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th