ค้นหา

 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของจังหวัด
รหัส : 08000377
โครงการ : ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของจังหวัด
Project : -
ประเภทการวิจัย : การวิจัยพัฒนา
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : N/A
สาขา NRCT : สาขารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
หน่วยงานระดับกรม : สำนักงานจังหวัดลพบุรี
หน่วยงานระดับกระทรวง : สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
-
นักวิจัย :

มนุชญ์ วัฒนโกเมร
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th