ค้นหา

 ความเป็นอิสระภาพของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐกับความ มั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม
รหัส : 08000373
โครงการ : ความเป็นอิสระภาพของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐกับความ มั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม
Project : -
ประเภทการวิจัย : การวิจัยพัฒนา
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : N/A
สาขา NRCT : สาขารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
หน่วยงานระดับกรม : สำนักฝึกอบรม
หน่วยงานระดับกระทรวง : สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
-
นักวิจัย :

สุชาติ ประสิทธิ์รัฐสินธุ์
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th