ค้นหา

 ความคิดเห็นของประชาชนและข้าราชการต่อการอภิปราย ทั่วๆ ไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีทั้งคณะเมื่อ วันที่ 18,19 และ 20 กรกฎาคม 2533
รหัส : 08000282
โครงการ : ความคิดเห็นของประชาชนและข้าราชการต่อการอภิปราย ทั่วๆ ไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีทั้งคณะเมื่อ วันที่ 18,19 และ 20 กรกฎาคม 2533
Project : -
ประเภทการวิจัย : การวิจัยประยุกต์
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2534
สาขา NRCT : สาขารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
หน่วยงานระดับกรม : สำนักงานอธิการบดี
หน่วยงานระดับกระทรวง : สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
-
นักวิจัย :

สุธรรม รัตนโชติ

สรชาติ สุวรรณพรหม
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th